Regulamin płatności

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Centrum Terapii Dziecka Magnolia, płatny serwis webinaria i kursy on-line dostępne pod adresem internetowym www.terapia-magnolia.pl, prowadzony jest przez ARMED STOMATOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000789004, NIP 8522656821.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – ARMED STOMATOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tyniecka 23, 71-019 Szczecin wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000789004, NIP 8522656821.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Portalu.
 5. Portal – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.terapia-magnolia.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w Portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta na Portalu, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Portalu umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Produkt – dostępna na Portalu usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, posiadająca termin rozpoczęcia i zakończenia.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt z Portalem

 1. Adres Sprzedawcy: Tyniecka 23, 71-019 Szczecin
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@terapia-magnolia.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 514 618 022
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 36 1050 1559 1000 0090 8080 8737  
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Terapii indywidualnej Dziecka , płatnego webinarium i kursów on-line oraz składania zamówień na wymienione usługi, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11, Firefox 36, Chrome 30, Safari 9, Opera 32 lub nowszych,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie oferty sprzedaży płatnych usług Portalu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Portalu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresu e-mail umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane na Portalu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę, o której Klient jest informowany na Portalu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Usługę będącą przedmiotem zamówienia, określić datę i godzinę, wybrać formę płatności a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Przy wybraniu opcji płatności internetowej, nastąpi przekierowanie do serwisu wybranego operatora płatności w celu opłacenia Zamówienia.
 3. Po poprawnym opłaceniu witryna operatora płatności przekieruje na stronę Sprzedawcy.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne
  3. Płatność kartą płatniczą.
 2. Płatności w Usłudze dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych. Użytkownik potwierdzając zapoznanie się z regulaminem płatności bezgotówkowych zawiera umowę z operatorem płatności bezgotówkowych.
 3. Regulamin operatora płatności bezgotówkowych, opis procedury płatności oraz składania reklamacji do operatora płatności bezgotówkowych znajdują się pod adresem: www.przelewy24.pl.
 4. Usługodawca nie przechowuje pełnych danych karty płatniczej. Pełne dane przechowywane są jedynie przez operatora płatności bezgotówkowych.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie przez Usługodawcę kart płatniczych za opłaty podstawowe oraz opłaty dodatkowe wskazane w niniejszym regulaminie.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, na adres Klienta zostaje wysłane potwierdzenie od Sprzedawcy o złożeniu Zamówienia. Do 24 godzin zostaną wysłane szczegóły zamówionego Produktu na adres mailowy Klienta podany przy składaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 9 Zmiana terminu

 1. W przypadku odwołania webinarium Usługodawca zorganizuje webinarium w innym wskazanym przez siebie terminie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany programu webinarium.

§ 10 Reklamacje

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem webinarium.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: webinaria@terapia-magnolia.pl
 3. Czas odpowiedzi na reklamacje wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 7 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, ale nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem terminu usługi.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu zapłaty za Usługę.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Portalu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem  Portalu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Portal internetowy zawierane są w języku polski.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.